JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind preluarea din domeniul public al Municipiului Baia Mare în domeniul public al Judeţului Maramureş a unor bunuri imobile înscrise în C.F. nr. 125592 – Baia Mare

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Județean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Hotărârea nr. 374/2019 a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare și Protocolul de predare – primire nr. 38397/11859/2019;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • art. 294, alin. (3), (5), (6) şi (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 863, lit. f) din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă preluarea din domeniul public al Municipiului Baia Mare în domeniul public al Judeţului Maramureş, a unor bunuri imobile, având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Bunurile prevăzute la art. 1 se declară bunuri de interes public judeţean.
          Art.3. Se aprobă includerea în domeniul public al Judeţului Maramureş a bunurilor imobile prevăzute la art.1.
          Art.4. În mod corespunzător se modifică Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Maramureş.
          Art.5. Prezenta hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Arhitect Șef;
 • Municipiului Baia Mare;
 • Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureş.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 247 
Baia Mare, 29 octombrie 2019 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 de voturi „pentru” şi 2 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 octombrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.