JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public al Județului Maramureș în domeniul public al Municipiului Baia Mare a unor imobile situate în Municipiul Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 16

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Maramureș;
 • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu;
 • Hotărârile Consiliului Local Baia Mare nr. 269/2019 și 381/2019;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 141/2019 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de dezmembrare pentru imobilul aparținând domeniului public al județului Maramureș, situat în municipiul Baia Mare, str. G. Coșbuc, nr. 16;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • art. 869 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 294 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Maramureş în domeniul public al Municipiului Baia Mare a imobilelor având datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.
          (2) Trecerea imobilelor prevăzute la alin. (1) în domeniul public al municipiului Baia Mare se face în vederea amenajării unei piste de biciclete.
          Art.2. Se aprobă retragerea dreptului de administrare a Complexului Astronomic Baia Mare asupra imobilelor prevăzute la art. 1.
          Art.3. În mod corespunzător se modifică Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Maramureş și anexa la Contractul de administrare nr. 4664/6/2014 încheiat între Consiliul Judeţean Maramureş şi Complexul Astronomic Baia Mare.
          Art.4. Predarea-primirea imobilelor prevăzute la art.1 se face pe bază de protocol încheiat între părți.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei „Arhitect Șef”;
 • Municipiului Baia Mare;
 • Complexului Astronomic Baia Mare.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 246
Baia Mare, 29 octombrie 2019 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 de voturi „pentru” şi 2 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 octombrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.