JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preempţiune asupra unor spații din imobilul monument istoric cunoscut sub numele de ,,Casă cu boltă la poartă“, situat în Sighetu Marmației

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Adresa Ministerului Culturii și Identităţii Naţionale – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Maramureş nr. 1819/2019;
 • Înştiinţarea privind intenţia de vânzare a imobilului înregistrată la Consiliul Judeţean Maramureş cu nr. 11483/2019;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă neexercitarea de către Judeţul Maramureş a dreptului de preempţiune asupra unor spaţii din imobilul monument istoric cunoscut sub numele de ,,Casă cu boltă la poartă“, cod LMI 2015: MM-II-m-B-04692, situat în Sighetu Marmaţiei, str. Bogdan Vodă, nr. 24, constând în: apartament nr. 5, în suprafaţa utilă totală de 69,70 mp., cu terenul aferent, conform C.F. nr. 51674 - C1 - U5 Sighetu Marmației, nr. cadastral 51674 - C1 - U5 și subsol apartament nr. 2, în suprafaţa utilă totală de 52,10 mp., conform C.F. nr. 51674 - C1 – U2 Sighetu Marmației, nr. cadastral 51674 - C1 – U2, indiferent de oferta de vânzare.
          Art.2. Prezenta hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Municipiului Sighetu Marmației;
 • Direcției Județene pentru Cultură Maramureș;
 • D-nei Covaci Serena şi d-lui Covaci Ioan - Gavril.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 248 
Baia Mare, 29 octombrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 de voturi „pentru” şi 3 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 octombrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.