JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE -

ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 30 octombrie 2013, ora 12.30 având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului domnului Hoban Paul Andrei şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean;
 2. Proiect de hotărâre privind încheierea Contractului de credit de investiţii, a Contractului de ipotecă asupra creanţelor rezultate din veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale precum şi a Contractului de ipotecă mobiliară între CEC Bank Sa şi Judeţul Maramureş;
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2013;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2013;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabloului cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2014;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unui imobil achiziţionat de Muzeul de Mineralogie Baia Mare;
 7. Proiect de hotărâre privind însuşirea unei documentaţii tehnice cadastrale de dezlipire a unui imobil situat în municipiul Baia Mare, str. Progresului, documentaţie vizată de către O.C.P.I. Maramureş sub nr. 38732/2013;
 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Poartă acces şi sistem de monitorizare video la sediul Inspecţiei de Prevenire Protecţia Civilă”;
 10. Proiect de hotărâre privind declararea utilităţii publice a obiectivului de interes local “Construire drum comunal DC 92 drum pentru trafic greu şi modernizare drumuri de acces la localităţile Sârbi şi Buzeşti” în comuna Fărcaşa judeţul Maramureş;
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.1/2008 a Consiliului Judeţean Maramureş privind aprobarea participării la cofinanţarea proiectului „Reabilitare traseu de drum judeţean Baia Sprie (DN18) – Cavnic (DJ184) – Ocna Şugatag (DJ109 F) – Călineşti (DJ185) – Bârsana (DJ185);
 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului suplimentar privind lucrările de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2013;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării proiectului „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică Maramureş – Baia Mare” şi aprobarea participării Consiliului Judeţean Maramureş la cofinanţarea acestuia;
 14. Raport de activitate al Muzeului judeţean de Artă ”Centrul Artistic Baia Mare”;
 15. Raport de activitate al Muzeului judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş;
 16. Raport de activitate al Muzeului judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş;
 17. Raport de activitate al Camerei Agricole - judeţul Maramureş;

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică – Compartiment secretariat consiliu şi gestiunea documentelor;
 • Mass-mediei judeţene.

 

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 25 octombrie 2013
Nr. 415

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.