JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE –


ROMANIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art. 94 alin. 1) şi 3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 27 februarie 2013, ora 12:00, în sala mare de şedinţe a Palatului Administrativ din Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 46, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean a domnului MIHALYI VASILE;
 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni;
 3. Proiect de hotărâre privind completarea componenţei unor comisii de specialitate pe domenii de activitate;
 4. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr.120/2012 privind desemnarea unui reprezentant al asiguraţilor în Adunarea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a unui reprezentant în Consiliul de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a judeţului Maramureş;
 5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Maramureş, a unui bun aflat în administrarea R.A. AEROPORTUL INTERNAŢIONAL Baia Mare;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unor bunuri, ca urmare a punerii acestora în funcţiune de către R.A. AEROPORTUL INTERNAŢIONAL Baia Mare;
 7. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Centrului de recuperare pentru copilul cu handicap, Sighetu Marmaţiei;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a imobilului “Centru de recuperare pentru copilul cu handicap”;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Maramureş a unui imobil din domeniul public al judeţului Maramureş, respectiv “Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap”;
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare;
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania” Baia Mare;
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Muzeului judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare;
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Maramureş;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pe perioada 2013-2019;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru transportul angajaţilor de la domiciliu spre şi de la locul de muncă;
 17. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr.20/2011 pentru aprobarea atribuţiilor, criteriilor de selecţie, contractului-cadru de management, obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru administratorul public judeţean;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de evaluare a managementului şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, pentru evaluarea managementului la instituţiile publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului judeţean Maramureş;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului, pentru aglomerarea Baia Mare la indicatorii SO2, PM10 şi Pb anul 2012;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru mediu (PLAM) 2012, pentru judeţul Maramureş;
 21. Raport privind activitatea de soluţionare a petiţiilor pe anul 2012;
 22. Raport privind activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public pe anul 2012;
 23. Raport privind asigurarea transparenţei decizionale în activitatea Consiliului judeţean pe anul 2012.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în mass-media şi se comunică:

 • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
 • Compartimentului Pregătire Şedinţe şi Relaţii cu Consilierii.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare 22.02.2013
Nr. 41

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.