JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 18 mai 2016, ora 12.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea conturilor anuale de execuţie a bugetelor pe anul 2015 pentru bugetul propriu al judeţului;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2016;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării în parteneriat a proiectului „Fiecare Copil în Grădiniță” la nivelul județului Maramureș și a sumelor necesare pentru cofinanțarea proiectului;
 4. Proiect de hotărâre privind majorarea cotizației aferente anului 2016 pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord și aprobarea trecerii în capitolul de cheltuieli ne-eligibile a unor sume aferente corecțiilor financiare pentru proiectul „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situațiile de urgență din Transilvania de Nord”;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului „BECE – Benchmarking Circular Economy – Evaluarea Economiei Circulare” în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte al programului INTERREG Europe;
 6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Baia Mare, str. Mihai Viteazu, nr. 2A, ap. 1, identificat în CF 104120 – C2 –U2 Baia Mare, nr. topo 858/4/2/1, parte integrantă din monumentul istoric Casa Iancu de Hunedoara, situată în Piaţa Libertăţii nr. 18, Str. Mihai Viteazu, nr. 2A, 2C, având cod LMJ MM –II - m - A- 04463;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor intervenite în domeniul public al judeţului Maramureş în cursul anului 2015;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Maramureş pentru perioada 2014-2020;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Sistem video de monitorizare a principalelor căi de comunicare rutieră din județul Maramureș”;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul culturii, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2016;
 12. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecţie a proiectelor şi acţiunilor în domeniul tineretului pentru finanţări nerambursabile din bugetul judeţului, pe anul 2016;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului lunar pentru un agent public de pază la Serviciul Judeţean de Pază Maramureş;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Maramureş;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare pentru locaţiile subordonate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare a sălilor de şedinţă din Palatul administrativ;
 18. Raport asupra situaţiei gestionării bunurilor pe anul 2015.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş
Baia Mare, 13 mai 2016
Nr. 204

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.