Hotărârea nr. 88 din 18.05.2016

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de aprobare a Acordului de colaborare între Consiliul judeţean Maramureş, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret a judeţului Maramureş şi Clubul Sportiv Municipal „Ştiinţa Baia Mare”, în vederea asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire şi competiţionale prin dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale sportive a Clubului Sportiv Municipal „Ştiinţa Baia Mare”

          Având Expunerea de motive a Preşedintelui Comisiei pentru protecţia mediului, turism, tineret şi sport, Referatul Direcţiei juridice şi administraţie publică, Adresa nr. 767/ 2016 a Direcţiei judeţene pentru Sport şi Tineret Maramureş şi avizul favorabil al comisiei de specialitate mai sus menţionată;
          În baza Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 28/ 2016 privind aprobarea repartizării pe destinaţii a sumei de 2.000 mii lei aprobată din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2016 pentru activitatea „Servicii recreative şi sportive”;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (5) lit. a), pct. 7, ale alin. (6) lit. a) precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Acordul de colaborare între Consiliul judeţean Maramureş, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret a judeţului Maramureş şi Clubul Sportiv Municipal „Ştiinţa Baia Mare”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte domnul Marinescu Emil – Vicepreședinte al Consiliului judeţean Maramureş, care va fi mandatat să semneze orice documente necesare implementării acestui proiect.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret;
  • Clubului Sportiv Municipal „Ştiinţa Baia Mare”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 18 mai 2016. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETARUL JUDEŢULUI
Dragoş Ioan
Baia Mare, 18 mai 2016
Nr. 88

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.