Hotărârea nr. 89 din 18.05.2016

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de completare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 56/ 27 aprilie 2016 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2016

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Serviciului relaţii publice şi promovarea judeţului precum şi avizele favorabile ale Comisiei pentru activităţi economico – financiare şi ale Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural;
          Văzând prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 29 din 9 martie 2016 privind aprobarea repartizării pe destinaţii a sumei aprobate din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2016 şi modificarea Ghidului solicitantului în domeniul „cultură”, precum şi ale Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 87/2015 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş şi a criteriilor organizatorice şi valorice care conferă caracterul prioritar al proiectelor;
          În baza Procesului verbal al Comisiei învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural şi a propunerilor din şedinţa comună ale comisiilor de specialitate (Comisia pentru activităţi economico-financiare şi Comisia de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural);
          Ţinând cont de prevederile art. 1, alin. (2), art. 11, alin. (3) din O.G. nr. 51/ 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, modificată şi completată prin O.G. nr. 2/ 2008 şi ale Legii nr. 199/ 2008 pentru aprobarea O.G. nr. 2/ 2008 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 51/ 1998;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (5) lit. a) pct. 4 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se completează Hotărârea Consiliului judeţean nr. 56/ 27 aprilie 2016 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2016 prin cuprinderea în anexă a următoarelor date:
 
          A. Conservarea şi punerea în valoare a cântecului, dansului şi portului popular din Judeţul Maramureş:
  1. „Târgul Sânzienelor”- care se va desfăşura în Comuna Băiţa de sub Codru - 24 Iunie 2016 - 30.000 lei;
  2. „Festivalul portului, cântecului şi dansului de pe Fisculaş”, care se va desfăşura în Comuna Dumbrăviţa - 03 Iulie 2016 - 30.000 lei;
  3. „Zilele oraşului Seini - Cetatea Zynyr”, care se va desfăşura în Oraşul Seini - 16-17 Iulie 2016 - 50.000 lei.

          B. Atribuirea în baza selecţiei efectuate de Comisia de specialitate, învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural, a activităţii (Tipărituri şi publicaţii cu privire la istoria şi identitatea culturală a Judeţului Maramureş): - „Maramureş – istorie, cultură şi identitate” – Asociaţiei pentru Cultură şi Educaţie „Sfântul Constantin Brâncoveanu” din Baia Mare în valoare de 50.000 lei.

          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Serviciului relaţii publice şi promovarea judeţului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 18 mai 2016. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 18 mai 2016
Nr. 89

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.