JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A H O T Ă R Â R E pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean Maramureş la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Județean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu şi avizele favorabile ale Comisiei buget – finanţe şi ale Comisiei juridice şi de disciplină; Luând în considerare Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 22/27.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2018; În baza prevederilor art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. a) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art.1. Se aprobă utilizarea din rezerva bugetară constituită la dispoziţia Consiliului judeţean Maramureş a sumei de 26,99 mii lei pentru finanţarea diferitelor acţiuni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:  Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş;  Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;  Direcției Juridice şi Administrație Publică;  Direcţiei Economice şi Patrimoniu. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 martie 2018. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean. PREŞEDINTE, Gabriel Valer Zetea Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Aurica Todoran Baia Mare, 28 martie 2018 Nr. 57

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.