JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A H O T Ă R Â R E pentru aprobarea repartizării sumelor din fondul constituit la dispoziţia consiliului judeţean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2018 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş nr. 80/ 11.01.2018, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale Comisiei pentru economie, agricultură şi protecția mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină; În baza prevederilor art.6 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 2/ 2018 a bugetului de stat pe anul 2018 şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 22/ 27 februarie 2018 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2018; În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. a) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumei de 6.500 mii lei pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2018 reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:  Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş;  Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;  Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;  Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;  Direcţiei Economice şi Patrimoniu;  Unităţilor Administrativ Teritoriale. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 martie 2018. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean. PREŞEDINTE, Gabriel Valer Zetea Contrasemnează SECRETAR AL JUDEȚULUI Aurica Todoran Baia Mare, 28 martie 2018 Nr. 56

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.