JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind însușirea documentației cadastrale pentru un bun imobil - teren situat în Municipiul Baia Mare, B-dul Unirii Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, documentația cadastrală şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină; În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare; În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) și ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta: H O T Ă R Â R E: Art.1. (1) Se însuşește documentaţia cadastrală de primă înregistrare pentru un bun imobil - teren situat în Municipiul Baia Mare, bulevardul Unirii, executată de ing. Chirilov Nicolae PFA autorizat ANCPI seria RO-B-F-0619. (2) Se solicită dezmembrarea numerelor topo 1588/14/4/2/3/2/2/2/3/2 din CF 10454 în suprafaţă de 9497 mp. şi 1588/17 din CF 10564 în suprafaţă de 2508 mp., proprietatea Statului Roman în numerele topo noi 1588/14/4/2/3/2/2/2/3/2/1 în suprafaţă de 1437 mp. şi 1588/14/4/2/3/2/2/2/3/2/2 în suprafaţă de 8060 mp., respectiv 1588/17/1 în suprafaţă de 1257 mp. şi 1588/17/2 în suprafaţă de 1251 mp. (3) Parcelele cu numerele topo 1588/14/4/2/3/2/2/2/3/2/1 în suprafaţă de 1437 mp. din CF 10454 și 1588/17/1 în suprafaţă de 1257 mp., 1588/8/2/2/3 în suprafaţă de 2684 mp. din CF 10564, proprietatea Statului Roman, constituie imobilul nou creat in suprafaţă de 5378 mp., având categoria de folosinţă “curţi construcţii“ înscriindu-se în Cartea Funciară ca proprietate a Judeţului Maramureş. Art.2. Se însușește propunerea de completare a domeniului public al judeţului Maramureş cu un bun imobil – teren, având datele de identificare cuprinse în Anexa 1 la prezenta hotărâre. Art. 3. În mod corespunzător se modifică Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Maramureş. Art. 4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş; - Direcţiei Economice şi Patrimoniu; - Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; - ing. Chirilov Nicolae PFA; - Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 martie 2018. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean. PREŞEDINTE, Gabriel Valer Zetea Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Aurica Todoran Baia Mare, 28 martie 2018 Nr. 58

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.