Hotărârea nr. 53 din 27.03.2019

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș
 
          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizele favorabile ale Comisei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de Nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș nr. 10331/20.03.2019, de Avizul consultativ al Comisiei județene de incluziune socială nr. 2747/21 martie 2019 şi Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş nr. 3/2019 prin care s-a eliberat avizul consultativ pentru Planul de acţiune privind serviciile sociale din cadrul direcţiei;
          În conformitate cu prevederile:
  • Hotărârii Consiliului Județean Maramureș nr. 62/2016 privind Strategia Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș;
  • Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare,
  • H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinului Ministrului Muncii şi Justiției Sociale nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului judeţean/Consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
  • Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Maramureș pentru perioada 2014 – 2020 actualizată”.
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. d), alin (5) lit. a) pct. 2 și ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta
 
HOTĂRÂRE:
 
          Art.1. Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Maramureș pentru anul 2019, cuprins în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcției Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureş;
  • Direcției Economice și Patrimoniu.
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 voturi „pentru” şi şase neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 27 martie 2019. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.
 
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 27 martie 2019
Nr. 53

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.