Hotărârea nr. 52 din 27.03.2019

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii pentru Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare
 
          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Biroului resurse umane, Adresa Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare nr.152/06.02. 2019 şi Adresa nr. 7964/2018 emisă de Instituția Prefectului - Județul Maramureș privind numărul maxim de posturi;
          Văzând avizele favorabile ale Comisei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu dispozițiile:
  • art. 44 alin. 4 din Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare; - Legii - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. c) și ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta
 
HOTĂRÂRE:
 
          Art.1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcţii pentru Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare, modificate ca urmare reducerii a trei posturi, cuprinse în anexele 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Biroului Resurse Umane;
  • Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare.
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 voturi „pentru” şi patru neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 27 martie 2019. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.
 
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 27 martie 2019
Nr. 52

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.