Hotărârea nr. 51 din 27.03.2019

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare
 
          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș, Raportul de specialitate al Biroului resurse umane, avizele favorabile ale Comisei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de Adresa nr. 7171/14.03.2019 și Nota de fundamentare nr. 7168/14.03.2019 a Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș ”Baia Mare;  
          În conformitate cu:
  • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 15, lit. b) și c) din H.G nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal, pentru asistență medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
  • Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea Comitetului Director privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta
 
HOTĂRÂRE:
 
          Art.1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcţii la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, actualizate, cuprinse în anexele nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Biroului Resurse Umane;
  • Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș ” Baia Mare.
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”, o „abţinere” şi patru neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 27 martie 2019. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.
 
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 27 martie 2019
Nr. 51

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.