JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind atribuirea denumirii și stabilirea destinației pentru un imobil din domeniul public al județului Maramureș situat în Municipiul Baia Mare, Bulevardul Unirii, Nr.13
 
          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice și patrimoniu, Hotărârea Consiliului local al Municipiului Baia Mare nr. 67/2019 și Adresa nr. 3078 a Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte/Direcției Arhitect Șef;
          Văzând avizele favorabile ale Comisei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor art. 2, lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. c) și f), alin. (4), lit. c) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta
 
HOTĂRÂRE:
 
          Art.1. Se aprobă atribuirea denumirii „Centrul Cultural Maramureș” pentru imobilul aparținând domeniului public al județului Maramureș, situat în Municipiul Baia Mare, str. Unirii, nr. 13.
          Art.2. În imobilul prevăzut la art. 1 se vor desfășura următoarele tipuri de activități:
 • evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri, concerte, concursuri, târguri, seminarii şi altele asemenea;
 • susţinerea expoziţiilor temporare sau permanente, elaborarea de monografii, susţinerea editării de cărţi şi publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-științific;
 • promovarea turismului cultural de interes local;
 • conservarea, cercetarea şi punerea în valoare a meșteșugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor;
 • organizarea de cursuri de educaţie civică, de educaţie permanentă şi formare profesională continuă;
 • organizarea de rezidenţe artistice;
 • organizarea de programe specifice şi instruirea, educarea şi formarea tineretului în spiritul tradiţiilor umaniste, al valorilor democraţiei şi aspiraţiilor societăţii româneşti.
          Art.3. În mod corespunzător se modifică Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Maramureş.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcției de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Direcţiei Arhitect Șef;
 • O.C.P.I. Maramureș.
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 voturi „pentru” şi cinci neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 27 martie 2019. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.
 
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 27 martie 2019
Nr. 54

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.