JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului Judeţului Maramureş, pentru anul 2020

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei economice şi patrimoniu nr. 2878/25.02.2020;
 • Adresa Ministerului Muncii şi Protecției sociale nr. 3718/29.01.2020 care are ataşată anexa privind defalcarea pe judeţe a transferurilor pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (dobânzi și transport) în anul 2020;
 • propunerile ordonatorilor terţiari de credite;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi al Comisiei juridice şi de disciplină;
          Luând în considerare Hotărârile Consiliului Judeţean Maramureş:
 • nr. 5/29.01.2020 şi nr. 30/28.02.2020 privind utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2019;
 • nr. 6/29.01.2020 privind repartizarea pe destinații a sumelor defalcate din T.V.A. pentru drumuri județene şi comunale pe anul 2020;
          În conformitate cu prevederile:
 • Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5 /06.01.2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 3/06.01.2020;
 • Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (3), lit. a), art. 182, alin. (1) precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2020 care se stabileşte la venituri în suma de 499.774,40 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 596.895,19 mii lei cu un deficit de 97.120,79 mii lei. Deficitul în sumă de 97.120,79 mii lei se acoperă din excedentul anilor anteriori.
          (2) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al judeţului pe secţiuni după cum urmează:
 • secţiunea de funcţionare cuprinde la venituri suma de 202.812,00 mii lei şi la cheltuieli suma de 229.796,00 mii lei cu un deficit de 26.984,00 mii lei care se acoperă din excedentul anilor anteriori.
 • secţiunea de dezvoltare cuprinde la venituri suma de 296.962,40 mii lei şi la cheltuieli suma de 367.099,19 mii lei cu un deficit de 70.136,79 mii lei care se acoperă din excedentul anilor anteriori.
          (3) Veniturile bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului sunt după cum urmează:

A. Venituri proprii
 1. 2.397,00 mii lei venituri proprii formate din impozite, taxe, contribuţii, vărsăminte şi alte venituri;
 2. 55.085,00 mii lei cote defalcate din impozitul pe venit;
 3. 8.263,00 mii lei sume alocate de AJFP din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu;

B. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
 1. 44.959,00 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului;
 2. 80.165,00 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului propriu;
 3. 10.000,00 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene;

C. Subvenții primite de la bugetul de stat şi alte administraţii
 • 153.724.72 mii lei subvenţii de la bugetul de stat, din care: suma de 1.880,00 mii lei pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, suma de 25.558,82 mii lei pentru susţinerea derulării proiectelor finanţate din FEN, 121.766,90 mii lei pentru finanțarea PNDL, suma de 520,00 mii lei pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală şi suma de 3.999,00 mii lei pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă sociala şi unităţi de asistenţă medico-sociale.

D. Sume primite de la Uniunea Europeană
 • 145.180,68 mii lei sume primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate.

          (4) Sinteza bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi titluri este redată în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. (1) Se aprobă desfăşurarea pe activităţi şi instituţii publice a cheltuielilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Județului Maramureş pe anul 2020, după cum urmează:

- mii lei -
  Program 2020
TOTAL GENERAL din care: 596.895,19
1. Autorităţi publice şi acţiuni externe 43.330,69
• CONSILIUL JUDEŢEAN - activitate proprie 39.568,71
• CONSILIUL JUDEŢEAN - proiect MARA STRATEGY 3.761,98 
2. Alte servicii publice generale 17.584.96
• FOND DE REZERVĂ BUGETARĂ 3.000,00
• DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 2.666,00
• SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN SALVAMONT MARAMUREȘ 2.799,00
• CONSILIUL JUDEŢEAN - alegeri  30,00
• CONSILIUL JUDEŢEAN - ecarisaj 874,00
• COFINANŢAREA PROGRAMELOR ŞI PROIECTELOR DE INTERES JUDEŢEAN 8.215.96
3. Tranzacţii privind datoria publica şi împrumuturi 6.970,00
• CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ – dobânzi şi comisioane 6.970,00
4. Apărare 510,00
• CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN MARAMUREŞ   510,00
5. Ordine publică şi siguranţă naţională 1.221,52
• INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ MARAMUREŞ „GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI” (APĂRARE CIVILĂ) 1.221,52
6. Învăţământ 15.612,00
• ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ BAIA MARE 1.935,00
• CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ BAIA MARE 1.130,00
• CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ SIGHETU MARMAŢIEI 730,00
• CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ VIŞEU DE SUS 1.121,00
• CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ TG. LĂPUŞ 675,00
• CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BAIA MARE 1.338,00
• CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ – asistență socială   7.871,00
• CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ 812,00
7. Sănătate 8.236,03
• SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ “DR. CONSTANTIN OPRIŞ” BAIA MARE - TOTAL - transferuri din bugetul propriu al judeţului 4.500,00
• SPITALUL DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PSIHIATRIE BAIA MARE - transferuri din bugetul propriu al judeţului 3.000,00
• CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ - rambursări credit 736,03
8. Cultură, recreere şi religie 57.092,79
• BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "PETRE DULFU" BAIA MARE 7.530,00
• SUBVENŢII PENTRU INSTITUŢIILE DE CULTURĂ 21.684,00
• CONTRIBUŢII PENTRU PERSONALUL NECLERICAL 18.280,44
• CONSILIUL JUDEŢEAN – sport 4.000,00
• CONSILIUL JUDEŢEAN – proiecte cu finanțare nerambursabilă în domeniul culturii 2.500,00
• CONSILIUL JUDEŢEAN - tineret 200,00
• CONSILIUL JUDEŢEAN – religie 2.000,00
• CONSILIUL JUDEŢEAN 800,00 • CONSILIUL JUDEŢEAN – sustenabilitate proiect Circuitul bisericilor de lemn 98,35
9. Asigurări şi asistenţă socială 55.774,00
• DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIE A COPILULUI MARAMUREŞ – protecţia copilului   38.567,00
• DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIE A COPILULUI MARAMUREŞ – drepturile acordate persoanelor cu handicap   1.880,00
• DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIE A COPILULUI MARAMUREŞ – centre de asistenţă socială a persoanelor cu handicap   15.327,00
10. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică   1.459.31
• CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ – cheltuieli de capital  1.459.31
11. Protecţia mediului  71.299,94
• CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ - bunuri si servicii 2.048,61
• CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ - Fazarea Sistem de Management Integrat al Deşeurilor) 46.126,83
• CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ - Munții Rodnei   63,56
• CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ - cheltuieli de capital 16.193,94
• CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ - rambursări credit 6.867,00
12. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 12.769,40
• CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ – mentenanță Turnul Măcelarilor  69,00
• CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ- proiecte postaderare 2014-2020 12.700,40
13. Transporturi 305.034,55
• CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ - întreţinere drumuri judeţene 38.500,00
• CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ - bunuri si servicii 45,00
• CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ - PNDL și alte investiții 129.226,85
• CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ - cheltuieli de capital 2.001,56
• CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ - rambursări credit 2.809,00
• CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ - DRUMUL NORDULUI 118.258,79
• CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent -494,65
• REGIA AUTONOMĂ „AEROPORTUL BAIA MARE” – transferuri curente 8.500,00
• REGIA AUTONOMĂ „AEROPORTUL BAIA MARE” – transferuri de capital 6.188,00
                                                                                     
          (2) Desfăşurarea cheltuielilor de mai sus, pe secţiuni, capitole, titluri, articole şi alineate, este redată în anexele nr. 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (3) Se aprobă nivelul cheltuielilor privind drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul special, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (4) Pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale, acordarea de ajutoare de urgenţă şi finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute, conducerea executivă a consiliului judeţean, va putea utiliza din fondul de rezervă cuprins în bugetul propriu al judeţului sume în limita a 1.000 mii lei. Alocarea sumelor prin Dispoziţia preşedintelui se va face cu respectarea procedurilor de lucru aprobate de consiliul judeţean. Semestrial preşedintele va prezenta informări cu privire la utilizarea sumelor.
          Art.3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau finanţate integral din venituri proprii pe anul 2020. Desfăşurarea cheltuielilor acestor instituţii publice şi activităţi pe secţiuni, capitole, titluri, articole şi alineate este redată în anexele nr. 5 şi 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020 conform anexei nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.5. Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2020 conform anexei nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.6. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii şi Lista privind „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2020 cu detaliere pe categorii de obiective, conform anexelor nr. 9 şi nr. 10 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.7. Se aprobă numărul maxim de posturi finanţat pe anul 2020 din bugetul de venituri și cheltuieli al judeţului, pentru cultele religioase din judeţul Maramureş, conform anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.8. Se aprobă numărul maxim de posturi pe anul 2020 pentru aparatul de specialitate şi instituţiile finanţate din bugetul de venituri și cheltuieli al judeţului, conform anexei nr. 12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.9. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
 • Direcției Juridice şi Administrație Publică;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Direcţiei Tehnice şi Investiții;
 • Direcției Arhitectului Şef.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 31
Baia Mare, 28 februarie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 voturi „pentru” şi cinci neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 februarie 2020. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.