JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
utilizarea excedentului anual al bugetului Judeţului Maramureş, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe anul 2019

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu nr. 2517/2020;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • art.6 alin.(13) din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
 • art.58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3751 din 13 decembrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (3), lit. a), art. 182 alin. (1) precum şi ale art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă utilizarea din excedentul anual al bugetului judeţului Maramureş, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2019, a sumei de 91.925,88 mii lei, din care pentru finanţarea secțiunii de funcționare suma de 26.984,00 mii lei iar pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare suma de 64.941,88 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Direcţiei Tehnice şi Investiţii.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 30
Baia Mare, 28 februarie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 februarie 2020. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.