JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile comunale, pe anul 2020

          Având în vedere
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu nr. 2425/2020;
  • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi al Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 6/2020 privind repartizarea pe destinaţii a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale pe anul 2020;
          În baza prevederilor art. 4, lit. c) din Legea nr. 5/ 2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (3), lit. a), art. 182, alin. (1) precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumei de 2.597 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 29
Baia Mare, 28 februarie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 21 voturi „pentru” şi 10 „abţineri” de la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 februarie 2020. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.