JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Maramureş”, pe anul 2020

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu nr. 2434/2020;
 • Nota de fundamentare a R.A. „Aeroportul Internaţional Maramureş” nr. 146/2020 înregistrată la Consiliul Judeţean Maramureş sub nr. 2735/2020;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale precum şi al Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 31/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judetului Maramureş, pentru anul 2020;
          În conformitate cu prevederile:
 • Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
 • art. 4, alin. (1) din O.G. nr. 26/ 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. b), alin. (3), lit. a), art. 182, alin. (1) precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adopta prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Maramureş” conform anexei, care în sinteza se prezinta astfel:

Indicatori  BVC 2020 (mii lei)
Venituri totale, din care: 12.322,00 
     - venituri din exploatare, din care: 12.320,00 
     - transferuri  8.500,00 
     - venituri proprii 3.820,00 
     - venituri financiare 2,00
Cheltuieli totale 12.234,00
Rezultatul brut 88,00
Surse de finanțare a investiţiilor, din care: 6.288,00
     - Surse proprii din care: amortizare 100,00
     - alocații de la buget: 6.188,00
Cheltuieli privind investițiile din transferuri, din care: 6.188,00
     - investiţii în curs 913,00
     - alte cheltuieli de investiţii 50,00
     - dotări 5.225,00
Cheltuieli privind investițiile din surse proprii - din amortizare 100,00

          (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale, RA. „Aeroportul Internaţional Maramureș” va efectua cheltuieli corespunzător cu gradul de realizare a veniturilor.
          Art.2. Prezenta hotarâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Maramureş”.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 32
Baia Mare, 28 februarie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi „pentru” şi 7 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 februarie 2020. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.