JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii de Consiliu judeţean nr. 121/31.05.2017 privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru imobilele din domeniul public al judeţului Maramureş, situate în municipiul Sighetu Marmației, str. V. Alecsandri nr. 1

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, documentaţia cadastrală, Referatul nr. 209/26.09.2017 al O.C.P.I. Maramureș, avizele favorabile ale Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a prevederilor Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
          În conformitate cu prevederile art.3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. c) şi f) precum şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Se aprobă modificarea Articolul 1 la Hotărârea de Consiliu județean nr. 121/31.05.2017 privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru imobilele din domeniul public al judeţului Maramureş, situate în municipiul Sighetu Marmației, str. V. Alecsandri nr. 1, care va avea următorul cuprins:
          (1) Se însuşește documentaţia cadastrală pentru imobilele din domeniul public al judeţului Maramureş, situate în municipiul Sighetu Marmației, str. V. Alecsandri nr. 1 – poziția 11.3 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 934/2002 ”Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Maramureș” - având următoarele date de identificare: C.F. 54304 Sighetu Marmației, nr. topo. 1227 – teren în suprafață de 3202 mp şi construcţii: (C1) P+1, (C2) P+2, (C3) P, conform planurilor de amplasament şi delimitare care fac parte din prezenta hotărâre.
          (2) Se aprobă diminuarea suprafeței de teren de la 3244 mp înscris în C.F. nr. 54304, nr. Topo 1227, la 3202 mp conform documentației cadastrale.
          Art.II. Celelalte prevederi ale H.C.J. nr. 121/2017 rămân neschimbate.
          Art.III. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 34 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 31 octombrie 2017. Au fost prezenţi 35 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 octombrie 2017
Nr. 230

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.