JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru imobilele din domeniul public al judeţului Maramureş aflate în administrarea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Sighetu Marmației

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu şi documentaţia cadastrală şi avizele favorabile ale Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină; În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În conformitate cu prevederile art.3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. c) şi f), şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se însuşește documentaţia cadastrală pentru imobilele din domeniul public al judeţului Maramureş aflate în administrarea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Sighetu Marmației, str. Tisei nr. 1 – poziția 15 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 934/2002 ”Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Maramureș” - având următoarele date de identificare:
  • C.F. 51008, Nr. topo. 2762/3 - teren în suprafață de 257 mp, C.F. 51009, Nr. topo. 2762/1/2 – teren în suprafață de 580 mp, C.F. 62057, Nr. topo. 2763/2/2 – teren în suprafață de 850 mp, C.F. 55268, Nr. topo. 2764/2/2 – teren în suprafață de 200 mp, C.F. 62060, Nr. topo. 2764/3/2, 2765/1/2 – teren în suprafață de 1153 mp, suprafață totală teren de 3040 mp și construcțiile C1 – Sp+P+E, C2 – P, C3 - P, conform planului de amplasament și delimitare care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă lista bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului aferente Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Sighetu Marmației, conform anexei la prezenta hotărâre.
          Art.3. În mod corespunzător se modifică inventarul bunurilor din domeniul public al județului şi anexa la contractul de administrare încheiat între Consiliul judeţean Maramureş şi Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Sighetu Marmației nr. 1820/249/27.05.2003.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Sighetu Marmației;
  • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş;
  • S.C. BOROCAD S.R.L.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” şi trei neparticipări în şedinţa ordinară din 31 octombrie 2017. Au fost prezenţi 35 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 octombrie 2017
Nr. 229

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.