JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Sighetu Marmației str. Ioan Mihaly de Apșa, nr. 2, sc. 1, parter, ap. 17

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, răspunsul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Maramureş nr. 1349/15.09.2017 precum şi înştiinţarea privind intenţia de vânzare a imobilului înregistrată la Consiliul Judeţean cu numărul 8814/20.09.2017, avizele favorabile ale Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină
          În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată.
          În baza art. 91 alin. (1), lit. f), art. 97 alin. (1) şi art.123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune asupra apartamentului nr. 17 al imobilului monument istoric cunoscut sub numele de Fosta Prefectură a comitatului Maramureș, azi restaurant “Curtea Veche” și locuințe, situat în Sighetu Marmaţiei, str. Ioan Mihaly de Apșa, nr. 2, sc. 1, parter, judeţul Maramureş, cod LMI 2015: MM-II-m-B-04737, cu o suprafaţă construită totală de 51,25 mp, clădire cu regim de înălţime P+E, în care apartamentul amintit face parte din parter, precum și cote părți comune și cote teren, conform C.F. nr. 51006-C1-U17, municipiul Sighetu Marmației, indiferent de oferta de vânzare.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Municipiului Sighetu Marmaţiei;
  • Direcţia Judeţeană pentru Cultură Maramureş;
  • Persoanelor interesate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 34 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 31 octombrie 2017. Au fost prezenţi 35 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 octombrie 2017
Nr. 231

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.