JUDE?UL MARAMURE? CONSILIUL JUDE?EAN R O M Â N I A HOT?RÂRE privind aprobarea declar?rii recursului împotriva Sentin?ei civile nr.3303/2008 a Tribunalului Maramure?, sec?ia comercial?, de contencios administrativ ?i fiscal Având în vedere Expunerea de motive a Vicepre?edintelui Consiliului Jude?ean Maramure?, Emil Marinescu, în temeiul prevederilor art.91, alin 3) ?i 97) din Legea nr.215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Consiliul Jude?ean Maramure? adopt? prezenta H O T ? R Â R E Art.1. Se aprob? declararea recursului împotriva Sentin?ei civile nr.3303/2008 a Tribunalului Maramure?, sec?ia comercial?, de contencios administrativ ?i fiscal. Art.2. Se mandateaz? Vicepre?edin?ii Consiliului Jude?ean Maramure? pentru îndeplinirea formalit??ilor la declararea recursului men?ionat la art.1 al prezentei hot?râri. Art.3. (1) Se aprob? angajarea asisten?ei juridice prin avocat. (2) Cheltuielile de reprezentare prin avocat se suport? de c?tre Consiliul Jude?ean Maramure?, din bugetul propriu al acestuia. Art.4. Prezenta hot?râre se public? în Monitorul oficial al Jude?ului Maramure???i se comunic? integral sau în extras: - Institu?iei prefectului jude?ului Maramure?; - Direc?iei juridice ?i administra?ie public?; - Direc?iei economice; - Pre?edintelui Consiliului Jude?ean Maramure?. ?edin?? condus? în lipsa pre?edintelui de vicepre?edintele desemnat de consilierii jude?eni prezen?i ?i semnat? de acesta. VICEPRE?EDINTE, Emil Marinescu Contrasemneaz?, SECRETAR AL JUDE?ULUI, Dumitru Dumu?a Prezenta hot?râre a fost adoptat? în ?edin?a extraordinar? din data de 14 noiembrie 2008, cu unanimitate de voturi, la ?edin?? fiind prezen?i 21 consilieri jude?eni. Baia Mare, 14 noiembrie 2008 Nr.184

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.