JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul „Amenajare exterioară Parc Tematic Complexul Astronomic Baia Mare”

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcției Tehnice şi Investiţii nr. 10147/13.07.2020;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu nr. 10227/2020;
 • Adresa Complexului Astronomic Baia Mare nr. 98/1528/04.02.2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanţe, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de prevederile:
 • H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 • art.44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. (f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Documentația tehnico-economică pentru obiectivul „Amenajare exterioară Parc Tematic Complexul Astronomic Baia Mare” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivului „Amenajare exterioară Parc Tematic Complexul Astronomic Baia Mare” după cum urmează:

          A. Indicatori tehnici:
          Suprafața propusă este de 847,74 mp, amenajată astfel:
- Alei pietonale  S= 271,10 mp.; 
- Zonă verde proiectată S= 483,54 mp.;
- Construcție decorativă S= 19,63 mp.;
- Elemente educative – planete - încastrate în alei S= 17,70 mp.;
- Amfiteatru tematic S= 75,40 mp. 

          B. Indicatorii economici:
          Valoarea totală a investiţiei este de 399.15,66 lei (473.343,00 lei cu T.V.A.), din care:
          Valoarea de C + M este de 296.246,00 lei (352.532,75 lei cu T.V.A.).

          C. Durata de realizare a investiţiei: 24 luni.

          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
 • Direcţia Tehnică şi Investiţii;
 • Complexul Astronomic Baia Mare.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 122
Baia Mare, 15 iulie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 15 iulie 2020. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.