JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. „Drumuri- Poduri Maramureş” S.A., pe anul 2020

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu nr.9296/2020;
 • Nota de fundamentare a S.C. ,,Drumuri şi Poduri Maramureş“ S.A.;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanţe şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 31/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judetului Maramureş, pentru anul 2020;
          În baza prevederilor:
 • Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
 • art. 4, alin. (1) din O.G. nr. 26/ 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. b), alin. (3), lit. a), art. 182, alin. (1) precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2020 al S.C. ,,Drumuri şi Poduri Maramureş“ S.A., prin diminuarea cu suma de 91 mii lei a componentei variabile și majorarea cu aceeași sumă a componentei fixe de la C4 - Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere şi control, comisii si comitete, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale, S.C. ,,Drumuri şi Poduri Maramureş“ S.A. Baia Mare va efectua cheltuieli corespunzător cu gradul de realizare a veniturilor.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
 • Administrația Județeană a Finanţelor Publice Maramureş;
 • S.C. „Drumuri Poduri Maramureş” S.A.

PRESEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr.121
Baia Mare, 29 iunie 2020 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi „pentru” şi patru neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 iunie 2020. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.