JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului Judeţului Maramureş, pe anul 2020

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Județean Maramureș;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei economice şi patrimoniu nr. 10292/14.07.2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanţe precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • Legii nr.115/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;
 • Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (3), lit. a), art.182, alin. (1) precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Maramureș pe anul 2020 prin majorarea veniturilor și a cheltuielilor cu suma de 28.040,00 mii lei, ca urmare a modificării surselor de finanţare după cum urmează:
          + 7.228,00 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului;
          + 20.812,00 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.
          (2) Sinteza influenţelor din rectificarea bugetului propriu al judeţului, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate este prezentată în anexele nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau finanţate integral din venituri proprii pe anul 2020, prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 6.793 mii lei. Desfăşurarea veniturilor și cheltuielilor acestor instituţii publice pe secţiuni, capitole, titluri, articole şi alineate este redată în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiții” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureș şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
 • Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Direcţia Tehnică şi Investiţii.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 123
Baia Mare, 15 iulie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 15 iulie 2020. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.