JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Statului de Funcţii la Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania”

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane nr. 7985/ 02.06.2020;
 • Adresa nr. 400/22.05.2020 a Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”, înregistrată la Consiliul Județean Maramureș cu nr. 7497/25.05.2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • O.U.G nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Legii nr. 353/2007 privind instituțiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;
 • Legii nr. 53/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 36 /12.03.2019 privind aprobarea organigramei şi a Statului de Funcții la Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. c), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă modificarea Statului de funcţii la Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, după cum urmează:

          a) transformarea unui număr de 7 posturi contractuale de execuție ocupate, prin promovarea angajaților în grad şi în treapta profesională superioară:
          Compartiment balet
 • 1 post de balerin, studii superioare gradul I se transformă în balerin, gradul IA, studii superioare, poziția nr. 10 din statul de funcţii;
 • 2 posturi de balerin treapta II, studii medii se transformă în balerin, treapta I, studii medii, poziţia nr.13 din statul de funcţii.
          Compartiment administrativ
 • 2 posturi de costumieră, treapta II, studii medii se transformă în costumieră, treapta I, studii medii, poziția 7 din statul de funcţii.
          Compartiment orchestră
 • 2 posturi de artist instrumentist gradul II, studii superioare se transformă în artist instrumentist, gradul I, studii superioare, poziția nr. 18 din statul de funcţii.

          b) transformarea unui post contractual de execuție vacant:
 • 1 post de solist vocal, studii medii, treapta I se transforma în solist vocal treapta II, studii medii, poziția nr. 22 din statul de funcţii.

          c) modificarea denumirii pentru 4 posturi de execuție ocupate:
          Compartiment administrativ:
 • 1 post de electrician, modificarea denumirii în operator (lumini, imagine, sunet) poziția nr. 6 din statul de funcții.
 • 1 post de mașinist - mânuitor decor, modificarea denumirii în muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte, poziția nr. 7 din statul de funcţii.
 • 2 posturi de costumieră, modificarea denumirii în muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte, poziția nr. 7 din statul de funcţii.

          (2) Statul de Funcții pentru Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, modificat, conform alin.(1) care este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureș şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcția Economică și Patrimoniu;
 • Biroul Resurse Umane;
 • Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 118
Baia Mare, 29 iunie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 iunie 2020. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.