JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente unui bloc de locuințe de serviciu P+4E în Municipiul Baia Mare, str. Grănicerilor (apă, canalizare, energie termică și electrică, gaze naturale, iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi)

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş,
  • Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare şi Implementare Proiecte nr. 9285/2020;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu nr. 9293/2020;
  • Acordul Cadru dintre U.A.T. Judeţul Maramureş şi Agenţia Naţională de Locuinţe nr. ANL 293/17.09.2019;
  • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ținând cont de prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, SECŢIUNEA 3: Studiul de fezabilitate;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (3), lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică – FAZA SF pentru execuția utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente unui bloc de locuințe de serviciu P+4E în Municipiul Baia Mare, str. Grănicerilor (apă, canalizare, energie termică și electrică, gaze naturale, iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi), conform anexei care face parte din prezenta horâre.
          Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru execuția utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente unui bloc de locuințe de serviciu P+4E în Municipiul Baia Mare, str. Grănicerilor (apă, canalizare, energie termică și electrică, gaze naturale, iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi), astfel:
 
          A. Indicatori tehnici ai obiectivului de investiții:        
Denumire lucrări MP
Parcare 516
Platformă deșeu 22
Trotuar 207
Loc joaca 90
ZV 474
Bloc-Trot. prot.+Rampa 359
TOTAL 1668

          B. Indicatori economici ai obiectivului de investiție (utilităţi şi dotări tehnico-edilitare):
          Valoarea totală a investiţiei este de 495.651,86 lei (inclusiv T.V.A.) din care:
          Valoarea de C + M este de 413.676,26 lei (inclusiv T.V.A.).

          C. Durata estimată de realizare a lucrărilor: 4 luni

          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
  • Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
  • Direcţia Arhitect Şef.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 117
Baia Mare, 29 iunie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 iunie 2020. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.