JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind promovarea în parteneriat a proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea Spitalului de Boli Infecțioase şi Psihiatrie Baia Mare”, finanțat prin POIM axa 9.1.

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare şi Implementare Proiecte nr. 9253/ 1319/2020;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu nr. 9292/2020;
 • Ghidul Solicitantului, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu prevederile:
 • O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, - art. 199, alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
          În baza prevederilor art. 35, art. 44 şi ale art. 53, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1) lit. (e), alin. (7), lit. a) şi ale art. 182, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă promovarea în parteneriat cu Spitalul de Boli Infecțioase şi Psihiatrie Baia Mare a proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare”, în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
          Art.2. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat pentru implementarea în comun a proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare” între judeţul Maramureş şi Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.
          Art.3. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile, neprevăzute şi/sau conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare”, vor fi asigurate din bugetul propriu al judetului sau al spitalului, în funcție de activitățile specifice fiecărui partener.
          Art.4. Resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, vor fi asigurate din bugetul propriu al județului sau al spitalului, în funcție de activitățile specifice ale fiecărui partener.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Direcția Economică şi Patrimoniu;
 • Spitalului de Boli Infecțioase şi Psihiatrie Baia Mare.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 116
Baia Mare, 29 iunie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 de voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 iunie 2020. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.