JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru imobilul aparținând domeniului public al judeţului Maramureş, situat în municipiul Baia Mare, str. 8 Martie nr. 5 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, documentația cadastrală, Adresa nr. 4249/10.05.2018 a topografului autorizat Poduț Ciprian şi avizele favorabile ale Comisiei juridice şi de disciplină precum şi ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală; În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În conformitate cu prevederile art.3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică; În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. c) şi f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art.1. Se însuşește documentaţia cadastrală pentru imobilul din domeniul public al judeţului Maramureş, situat în municipiul Baia Mare, str. 8 Martie nr. 5 – poziția 19 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 934/2002 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Maramureș” - având următoarele date de identificare: C.F. 3153 Baia Mare, nr. topo. 3578/2/2/1; C.F. 650 Baia Mare, nr. topo. 3577/2/11/3; C.F. 1643 Baia Mare, nr. topo. 3582/1/2; C.F. 5295 Baia Mare, nr. topo. 3582/2/2/1 – teren în suprafață totală de 1918 mp şi construcţie (C1) P+1, conform planurilor de amplasament şi delimitare – Anexa 1 care face parte din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă lista bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Maramureș situate în municipiul Baia Mare, str. 8 Martie nr. 5, cuprinse în Anexa 2 la prezenta hotărâre. Art.3. În mod corespunzător se modifică Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Maramureş, conform art. 2. Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:  Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;  Direcţiei Economice şi Patrimoniu;  Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;  Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 voturi „pentru” şi 2 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 31 mai 2018. Au fost prezenţi 35 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean. PREŞEDINTE, Gabriel Valer Zetea Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Aurica Todoran Baia Mare, 31 mai 2018 Nr. 130

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.