JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M  N I A H O T Ă R  R E privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Maramureş a unor bunuri aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”Baia Mare Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice și patrimoniu, Adresa nr. 12515/4376/2018 a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare şi avizele favorabile ale Comisiei juridice și de disciplină, ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei pentru sănătate, muncă și solidaritate socială, familie și asistență socială; În baza prevederilor art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; În conformitate cu prevederile art. 2 şi art. 3 din O. G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ - teritoriale; În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta H O T Ă R  R E : Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Maramureş, a unor bunuri având datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta hotărâre, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”Baia Mare. Art.2. Trecerea în domeniul privat al judeţului se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării bunurilor prevăzute la art.1. Art.3. Procedurile de scoatere din funcţiune şi casare revin în sarcina administratorului. Art.4. În mod corespunzător se modifică Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și privat al judeţului Maramureş. Art.5. După scoaterea din funcţiune şi casarea bunurilor, în mod corespunzător se va modifica Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al judeţului şi anexa la Contractul de administrare încheiat între Consiliul judeţean Maramureş şi Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare. Art.6. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş; - Direcţiei Economice şi Patrimoniu; - Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; - Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 voturi „pentru” şi 2 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 31 mai 2018. Au fost prezenţi 35 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean. PREŞEDINTE, Gabriel Valer Zetea Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Aurica Todoran Baia Mare, 31 mai 2018 Nr.131

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.