JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere și Modernizare Terminal pentru Pasageri la Aeroportul Internațional Maramureș”

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare şi Implementare Proiecte nr. 18492/2020;
 • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu nr. 18541/2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanțe, Comisiei pentru proiecte, strategii și dezvoltare și Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului și administrare patrimoniu;
 • HCJMM nr. 190 din 29 august 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție ”Extindere și Modernizare terminal Pasageri la Aeroportul Internațional Maramureș”;
          Ţinând cont de oportunitatea oferită de Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020 - Axa Prioritara 2 (A.P.) Dezvoltarea unui sistem multimodal, de calitate, durabil și eficient, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local – OBIECTIVUL SPECIFIC 2.3 (O.S.) - creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor;
          În baza prevederilor:
 • H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 • Legii nr. 273/2006, art. 44, alin. (1) din privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional, anexa1;
          În temeiul dispozițiilor art. 173, alin. (1), lit. (f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici din cadrul Studiului de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiții ”Extindere și Modernizare Terminal pentru Pasageri la Aeroportul International Maramureș”, actualizați conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiții ”Extindere și Modernizare Terminal pentru Pasageri la Aeroportul International Maramureș”, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Maramureș şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Direcţiei Economice și Patrimoniu; -
 • Aeroportului Internaţional Maramureș.

PREŞEDINTE,
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurica Todoran
Nr. 212
Baia Mare, 23 noiembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 34 de voturi „pentru”, în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 23 noiembrie 2020. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.