JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții ”Varianta de ocolire Baia Mare”

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș nr. 18442/19.11.2020;
 • Raportul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte nr. 18443/2433/19.11.2020;
 • Raportul Direcției Economice și Patrimoniu nr.18538/2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanțe, Comisiei pentru proiecte, strategii și dezvoltare, Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului și administrare patrimoniu și Comisiei juridice și de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • Art. 8 alin (3) din OUG nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM);
 • Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice;
 • Art. 44 alin. (1) și (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile public.
          În temeiul dispozițiilor art. 173, alin. (1), lit. (e) și (f) si alin 7 lit (c) precum și art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
          Consiliul Județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă încheierea unui Acord de Asociere între UAT Județul Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș și UAT Municipiul Baia Mare, privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții ”Varianta de ocolire Baia Mare” conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. (1) Se aprobă finanțarea din bugetul propriu în limita sumei de 300.000,00 Euro cu TVA inclus, reprezentând cota de 50% ce îi revine Consiliului Județean Maramureș, pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a Studiului de Fezabilitate necesar pentru realizarea obiectivului de investiții ”Varianta de ocolire Baia Mare”,
          (2) Suma finală va fi stabilită după încheierea procedurii de achiziție publică a serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice și va fi repartizată în mod corespunzător între parteneri.
          Art.3. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Maramureș să semneze toate documentele în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureș și se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureș;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Municipiului Baia Mare.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 211
Baia Mare, 23 noiembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 34 de voturi „pentru”, în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 23 noiembrie 2020. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.