JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind alocarea unei sume din bugetul județului pentru realizarea unor evenimente cultural – educaționale de către unitățile administrativ teritoriale

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Publică nr. 12.587/ 2019;
 • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu nr.12737/2019;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • O. G. nr. 51/ 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 90 din 06.05.2019 privind aprobarea Normelor pentru finanțarea proiectelor, programelor și acțiunilor cultural - educaționale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Maramureş;
          Ţinând cont de Adresa Comunei Fărcaşa nr. 3960/ 17.10.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Maramureş cu nr. 12.550/ 17.10.2019 prin care solicită sprijin financiar în valoare de 20.000 lei pentru concertul de colinde „Deschide uşa, creştine”, care se va desfăşura în perioada 13 – 15 decembrie 2019;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f) şi alin. (5), lit. d), ale art. 182, alin. (1) precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 20 mii lei, din bugetul județului, pentru realizarea evenimentului cultural – educațional cuprins în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Evenimentul cultural – educațional menţionat la art.1, va face obiectul unui Acord, ce va fi încheiat între Județul Maramureş prin Consiliul judeţean și Comuna Fărcașa conform modelului cadru prevăzut în anexa 2 la prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului și se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Compartimentului Educație, Cultură, Sport, Culte;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Comunei Fărcaşa.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 236 
Baia Mare, 29 octombrie 2019
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 de voturi „pentru” şi 2 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 octombrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.