JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Statului de Funcții la Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș;
 • Raportul de specialitate al Biroului resurse umane nr.8416/07.08.2019;
 • Adresa nr. 1613/07.08.2019 a Muzeului Judeţean de Etnografie și Artă Populară Maramureș înregistrată la instituția noastră cu nr. 8416/07.08.2019 de solicitare a modificării statului de funcții, ca urmare transformării unui post;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • Legii nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată;
 • O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii nr. 53/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) și ale art. 196 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Statul de funcții la Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, modificat ca urmare transformării unui post, astfel cum este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică și se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Biroului Resurse Umane;
 • Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș.
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 196
Baia Mare, 29 august 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 august 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.