JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat reprezentanților Consiliului Judeţean Maramureş, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ,,Drumuri - Poduri Maramureş“ S.A.

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice și Patrimoniu - Compartimentul Guvernanţa Corporativă;
 • Raportul de specialitate al Direcției juridice şi administraţie publică;
 • Adresa nr. 1656/01.07.2019 a S.C. „Drumuri Poduri – Maramureş” S.A.;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de prevederile Hotărârilor Consiliului Judeţean Maramureş:
 • nr. 137/2016 privind reprezentarea judeţului Maramureş în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A.;
 • nr. 53/ 2017 de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr.137/2016;
          În baza prevederilor art. 3, pct.2, lit. f) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (2), lit. d), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş adopta prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se acordă mandat reprezentanților Consiliului Județean Maramureş în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Drumuri – Poduri Maramureş S.A., să negocieze şi să aprobe indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru Consiliul de Administraţie, prevăzuți în Anexa la prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • S.C „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A.;
 • Reprezentanţilor Judeţului Maramureş în A.G.A. la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A.
PREŞEDINTE
Zetea Gabriel Valer
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 195
Baia Mare, 29 august 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 august 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.