PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea "Planului de mobilitate al județului Maramureș 2020-2030"

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind aprobarea ”Planului de mobilitate al județului Maramureș 2020-2030”

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Maramureș;
  • Raportul de specialitate al Biroului Relații Publice, Secretariat ATOP și Relații Internaționale nr. 22.696/18.09.2023;
  • Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte - Compartiment strategii și consultanță de specialitate nr. 22.751 /19.09 2023;
  • Raport de specialitate al Directiei Juridice nr.22793/2023;
  • Prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică – republicată;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. b), alin 3 lit. d), art. 182 alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Județean Maramureș adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă ”Planul de mobilitate al județului Maramureș 2020-2030” elaborat în cadrul proiectului „MOBI – Infrastructură Modernă de Frontieră – Regiune Carpatică de Succes", cod proiect HUSKROUA/1702/7.1/0023, finanțat prin Programul CBC ENI HUSKROUA 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. ”Planul de mobilitate al județului Maramureș 2020-2030” va fi publicat pe site-ul Consiliului Județean Maramureș.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice;
  • Direcției Economice;
  • Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte;
  • Biroului Relații Publice, Secretariat ATOP și Relații Internaționale.

PREŞEDINTE
Ionel - Ovidiu BOGDAN
Avizat de legalitate
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica TODORAN
Baia Mare, 19 septembrie 2023

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.