PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru anul fiscal 2024

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru anul fiscal 2024

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr.26437/31.10.2023;
          Ținând cont de prevederile:
 • Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârii Guvernului nr.1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinului nr.839/2009-pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție,cu modificările și completările ulterioare;
 • art.41 alin.(2),(3),(21) şi (22) lit.b), art.47 alin.(7) și (10) lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor aprobată prin Legea nr.82/1998, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind inființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor,cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii nr.311/2003- a muzeelor și colecțiilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
 • art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul art.173 alin. (1), lit.b), alin.3 lit.c art.182 si ale art.196 alin.(1),lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se stabilesc taxele şi tarifele pentru anul 2024, care constituie venituri ale bugetului județului Maramureș și ale instituțiilor subordonate Consiliului Județean Maramureș, cuprinse în anexele 1 -11 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local Maramureș şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureș;
 • Direcţiei Juridice;
 • Direcției Arhitect Șef;
 • Direcției Tehnice și Investiții;
 • Direcției Economice;
 • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
 • Instituțiilor din subordine.

PREŞEDINTE,
IONEL OVIDIU BOGDAN
Avizat de legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.