JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 9 martie 2016, ora 12.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G nr.2/2015 şi a O.U.G. nr.46/2015, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2016;
 2. Proiect de hotărâre pentru repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile comunale pe anul 2016;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2016;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 la R. A. „Aeroportul Internaţional” Baia Mare;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de întreţinere, reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene” în anul 2016;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării „Programului de transport 2014 - 2019 prin reducerea capacităţii de transport, introducerea şi eliminarea unor staţii, modificarea unor grafice de circulaţie precum şi prin suplimentarea de curse";
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate special;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş;
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar pentru unităţile de cult din judeţul Maramureş în baza O.G. nr. 82/ 2001, aprobate prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 33/ 2014;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a Programelor, proiectelor şi acţiunilor în domeniul tineretului pe anul 2016;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe destinaţii a sumei de 2.000 mii lei aprobată din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2016 pentru activitatea „Servicii recreative şi sportive”;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe destinaţii a sumei de 900 mii lei aprobată din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2016 pentru domeniul „cultură”;
 13. Proiect de hotărâre privind stabilirea structurilor sportive de performanţă de prim eşalon care vor beneficia de finanţarea programelor sportive în anul 2016;
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Contractului cadru – model privind finanţarea programelor structurilor sportive de performanţă de prim eşalon;
 15. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Maramureş a unor suprafeţe de teren situate pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică de interes judeţean „Extinderea şi modernizarea unor suprafeţe aeroportuare la Aeroportul Internaţional Baia Mare”;
 16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Maramureş, a unor bunuri aflate în administrarea R.A. „Aeroportul Internaţional” Baia Mare;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile, situate în Sighetu Marmaţiei, str. Avram Iancu, nr. 28A, din domeniul privat al judeţului în domeniul public al judeţului Maramureş;
 18. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor cadastrale pentru imobilele din domeniul public al judeţului Maramureş situate în Sighetu Marmaţiei, str. Avram Iancu nr. 28/A;
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş;
 20. Raport privind activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public în anul 2015;
 21. Raport privind activitatea de soluţionare a petiţiilor pentru anul 2015;
 22. Raport privind asigurarea transparenţei decizionale în activitatea Consiliului judeţean pe anul 2015.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş
Baia Mare, 4 martie 2016
Nr. 53

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.