JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 19 august 2016, ora 12.00 având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2016;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G nr.2/2015 şi a O.U.G. nr.46/2015, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2016;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii unor datorii ca urmare a desfiinţării Serviciului public Centrul Judeţean de Consiliere şi Formare Profesională „Pentru Voi”;
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui credit bancar intern de către Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Baia Mare pentru realizarea investiţiei publice de interes judeţean „Extindere şi modernizare suprafeţe aeroportuare”;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării creditului bancar intern ce urmează a fi contractat de Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Baia Mare pentru realizarea investiţiei publice de interes judeţean „Extindere şi modernizare suprafeţe aeroportuare”;
 8. Proiect de hotărâre privind privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş;
 9. Proiect de hotărâre privind numirea directorului la Serviciul judeţean de Pază Maramureş;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport 2014-2019 prin reducerea numărului de curse;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a judeţului Maramureş;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unor bunuri imobile din domeniul public al judeţului Maramureş şi administrarea Camerei Agricole judeţene Maramureş în domeniul public al statului;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile situate în localitatea Baia Mare, str. Valea Borcutului nr. 119 din domeniul privat al judeţului în domeniul public al judeţului Maramureş;
 15. Proiect de hotărâre prind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al judeţului Maramureş în domeniul public al municipiului Baia Mare;
 16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor judeţului Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş S.A.”.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş
Baia Mare, 12 august 2016
Nr. 423

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.