JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 29 octombrie 2014, ora 11,30 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. Maramureş;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2014;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2014;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea tabloului cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2015;
 5. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014;
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali;
 7. Proiect de hotărâre de validare a Dispoziţiei nr. 386/08.10.2014;
 8. Proiect e hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice şi a tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole judeţene Maramureş;
 9. Proiect de hotărâre privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş;
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania” Baia Mare;
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Complexului Astronomic Baia Mare;
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Şcolii Populare de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare;
 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului suplimentar de lucrări de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2014;
 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului operativ şi a măsurilor de asigurare a condiţiilor de circulaţie pe reţeaua de drumuri de interes judeţean în iarna 2014 – 2015;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul public al judeţului Maramureş în domeniul public al comunei Ariniş;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de folosinţă gratuită asupra unor spaţii din domeniul privat al judeţului Maramureş;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul privat al judeţului Maramureş în domeniul public al judeţului Maramureş;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul public al judeţului Maramureş în domeniul public al oraşului Seini;
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean nr. 133/2014 privind însușirea documentaţiei cadastrale pentru un imobil din domeniul public al judeţului Maramureș, situat în Baia Mare, str. B. Delavrancea nr. 25A;
 20. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de dezlipire a unui imobil cuprins în C.F. 115396 Baia Mare, str. Dealul Florilor nr. 1;
 21. Proiect de hotărâre privind stabilirea modul de administrare şi conducere a S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Maramureş;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Maramureș în perioada 13-16 noiembrie 2014, la Târgul de Turism al României, ce va avea loc la Romexpo București;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente proiectului cu titlul „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică Maramureş - Baia Mare”;
 24. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 126 din 28 august 2013 prin care au fost aprobaţi principalii indicatori ai obiectivului de investiţii „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică Maramureş - Baia Mare”;
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar la R.A. „Aeroportul Internaţional” Baia Mare;
 26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr.103/2013 privind aprobarea contribuţiei financiare a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Maramureş”;
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 28. Raportul cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii preşedintelui şi a Hotărârilor Consiliului Judeţean Maramureş în intervalul iulie 2013 – iulie 2014;
 29. Notă privind execuţia bugetului propriu al judeţului, pe secţiuni, la 30 septembrie 2014;
 30. Punct de vedere la plângerea prealabilă privind Hotărârea nr. 135/ 2014 de încetare a activităţii şi desfiinţare a Serviciului judeţean de Informare Turistică „MARAMUREŞINFOTURISM”.
          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 24 octombrie 2014
Nr. 401

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.