Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei economice și patrimoniu – Serviciul contabilitate și execuție bugetară

23 Februarie 2015
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ

ANUNŢĂ

Consiliul județean Maramureș organizează în data de 26.03.2015 ora 10 (proba scrisă) și în 30 martie 2015 ora 13 (interviul) la sediul instituției concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei economice și patrimoniu – Serviciul contabilitate și execuție bugetară.
 • Direcţia economică și patrimoniu – Serviciul contabilitate și execuție bugetară;
  • consilier clasa I, grad profesional superior

Condiţii de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:
 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188 /1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consilier clasa I grad profesional superior

Condiţii specifice:
 • să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor minimum 9 ani;
 • utilizare calculator – nivel mediu (Word, Excel);

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anuntului în Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a III-a, respectiv până la data de 13.03.2015, la sediul Consiliului Județean Maramureș, str. Gh. Șincai nr. 46 – Baia Mare, jud. Maramureș.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Compartimentul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262 / 214659 int. 125.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu

ACTE NECESARE CONCURS FUNCŢIONARI PUBLICI

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitata studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

BIBLIOGRAFIE
pentru postul de consilier superior la Direcţia economică şi patrimoniu

 1. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul ministrului finanţelor nr. 1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi Planul de conturi pentru instituţuiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordin al ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor legale şi bugetare;

DIRECTOR EXECUTIV
Ana Glodan


Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.