ANUNȚ privind selecția pentru ocuparea postului contractual de inspector de specialitate în cadrul Filialei Secretariatului Tehnic Comun (STC) Sighetu Marmației, pe durata determinată de 6 luni cu posibilitatea de prelungire pe durata...

01 Iulie 2019
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ

ANUNȚ

privind selecția pentru ocuparea postului contractual de inspector de specialitate în cadrul Filialei Secretariatului Tehnic Comun (STC) Sighetu Marmației, pe durata determinată de 6 luni cu posibilitatea de prelungire pe durata derulării Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – Slovacia – România - Ucraina 2014 -2020, timp parțial - 4 ore/zi

Consiliul Județean Maramureș anunță selecția pentru ocuparea postului contractual de inspector de specialitate în cadrul Filialei STC Sighetu Marmației pe durată determinata de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pe durata derulării Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – Slovacia – România - Ucraina 2014 -2020, timp de munca parțial: 4 ore /zi;
Condiții generale de ocupare a postului:

Poate participa la procedura de recrutare persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Cel puțin 3 ani de experiență profesională (în regiunea Programului din România) în lucrul cu autoritățile locale/ regionale dar și cu organizații ale societății civile în organizarea de evenimente de diseminare cu privire la alocare fondurilor UE, furnizarea de instruiri, activități de comunicare;
 • Experiență în evaluare de proiecte și/ sau implementare (familiaritate cu abordarea de tipul matricei cadru logic a proiectelor, lucrul cu planuri de acțiune ale proiectelor și cu indicatori de performanță);
 • Cunoștințe solide ale cerințelor legale ce țin de managementul fondurilor UE și a Politicii Europene de Vecinătate;
 • Cunoștințe demonstrate cu privire la Programul HU-SK-RO-UA ENI CBC 2014-2020, cadrul de reglementare al Instrumentului European de Vecinătate;
 • Cunoștințe asupra cadrului legislativ din România;
 • Cunoașterea limbilor română și engleză; cunoașterea altor limbi ale programului (ucraineană, slovacă, maghiară) reprezintă un avantaj;
 • Abilități organizaționale, de management și comunicare;
 • Inițiativă și orientarea către rezolvarea problemelor;
 • Abilități de negociere;
 • Cunoștințe IT.
Cunoștințe solide despre aria Programului, dar și cu privire la documentele de dezvoltare locală/regional și strategii similare constituie un avantaj. Experiența în cooperarea teritorială, în special INTERREG, PHARE CBC, TACIS CBC, ENPI CBC, management de proiect, dezvoltare regionala, evaluare de proiecte și abilități de realizare și analiză bugetară și financiară a propunerilor de proiecte vor constitui un avantaj.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului județean Maramureș, strada Gheorghe Șincai, nr. 46 în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Proba de interviu se va susține în maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului selecției dosarelor de înscriere.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere adresată Președintelui Consiliului județean Maramureș;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae, model Europass.
În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării probei de interviu.

Candidaților interesați li se solicită să depună si următoarele documente:
Curriculum Vitae va conține informații personale, istoricul de angajare, educație și formare, abilitățile și competențele personale.

Scrisoarea de motivare va conține descrierea experienței profesionale anterioare.

Aplicanții vor trebui să facă dovada abilităților și experienței profesionale cerute. Expertiză în prioritățile și măsurile Programului constituie un avantaj.

Atribuțiile prevăzute în fișa postului sunt:
 • Informarea potențialilor aplicanți din regiunile de graniță ale României despre activitățile planificate în cadrul Programului (apeluri de proiecte, seminarii, instruiri, Infodays etc.). Filiala STC furnizează informații către toți aplicanții și către alți actori interesați de cooperarea transfrontalieră. Va fi furnizată asistență către toți potențialii aplicanți interesați, în mod egal și gratuit. Asistență prin furnizarea de informații către beneficiari și alți actori interesați în cooperarea transfrontalieră va fi furnizată continuu și prin telefon și/sau e-mail și/sau consultare personală.
 • Asistență în organizarea ședințelor Comitetului Comun de Monitorizare (sub numele de CCM) și alte întâlniri organizate în relație cu implementarea Programului în România. Această activitate include în special atribuții de tip logistic și organizatoric cu privire la CCM și alte întâlniri importante în legătură cu Programul. Factorii interesați din România trebuie să fie informați în timp util cu privire la aceste întâlniri. Atunci când este necesar, întâlnirile sunt organizate în ariile eligibile din România.
 • Participarea în implementarea planului de comunicare;
 • Să contribuie la acțiuni de informare și publicitate în teritoriu respectiv, în special notificări ale apelurilor de proiecte în ziarele locale și de la nivel regional din România ce sunt relevante pentru informarea potențialilor aplicanți;
 • Să coopereze și să participe activ în organizarea forumurilor pentru găsirea de parteneri, zilelor de informare, seminarii, conferințe, ateliere, crearea de baze de date etc. în cadrul Programului;
 • Să furnizeze orice informații sau documente ce sunt necesare pentru managementul Programului;
 • Să contribuie la dezvoltarea paginii web a Programului;
 • Să-și coordoneze în avans toate activitățile cu STC și să informeze STC în mod regulat despre realizările sale.
 • Să colecteze date pentru îmbunătățirea monitorizării proiectelor și să identifice potențiale riscuri în implementarea efectivă sau suspiciuni de erori, fraudă și corupție;
 • Să colecteze date pentru a realiza baze de date cu proiectele implementate în cadrul Programului și cu potențialii beneficiari conform cerințelor STC.
 • Să sprijine Autoritatea de Management (AM) și STC în activitatea de implementare curentă. Filiala STC poate fi implicată în evaluarea proiectelor și implementarea ce va urma – ca asistență pentru AM/STC în activitățile ce țin de realizarea de traduceri a documentelor relevante din/în limba română în limba engleză.
 • Să sprijine STC în realizarea activității de verificare a eligibilității formale administrative (verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate a aplicațiilor) ale proiectelor ce implică parteneri români;
 • Să furnizeze sprijin via IMIS(sistemului de monitorizare și informare de la nivelul programului) pentru beneficiari și STC;
 • Să se conformeze regulilor europene și naționale, cu privire la activitatea de publicitate;
 • Poate fi implicat în sprijinirea STC în realizarea de vizite în teritoriu pentru a verifica conformitatea activităților proiectului în relație cu planificarea din cadrul acestuia, observarea progresului înregistrat dar și participarea la evenimente și conferințe;
 • Pregătirea minutelor în urma vizitării proiectelor și trimiterea acestora către STC;
 • Luarea tuturor măsurilor pentru îndeplinirea și administrarea corectă a sarcinilor delegate din partea STC;
 • Transmiterea de rapoarte anuale într-un format prestabilit de către STC în 15 zile după finalizarea anului calendaristic și furnizarea de informații pentru realizarea acestuia.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane , camera 129, etaj I, telefon 0262/214659 interior 125/126.

PREȘEDINTE,
Gabriel Valer ZETEA

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.