ANUNŢ privind selecția membrilor Consiliului de Administrație la S.C „Drumuri - Poduri Maramureș” S.A

16 Aprilie 2018
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ
NR. 3131 / 16.04.2018

ANUNŢ

privind selecția membrilor Consiliului de Administrație la S.C „Drumuri - Poduri Maramureș” S.A

Consiliul Judeţean Maramureș, cu sediul în mun. Baia Mare, str. Ghe. Șincai nr. 46 , jud. Maramureș, în calitate de autoritate publică tutelară, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membri în Consiliul de Administraţie al S.C “ Drumuri - Poduri Maramureș” S.A.
Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:
 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:
 • consiliul de administraţie este format din 5 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
 • cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
 • cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii juridice şi experienţă în domeniul juridic de cel puţin 5 ani;
 • cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii tehnice în domeniul construcţiilor de drumuri și poduri sau construcțiilor civile și experienţă in domeniu de cel puţin 5 ani;
 • nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
 • majoritatea membrilor consiliului de administraţie este format din 2 (doi) administratori neexecutivi și 3 (trei) sunt independenţi, în sensul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
 • o persoană poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
 • nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
 • în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.
 • selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei;
 • candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o declaraţie de intenţie realizată conform scrisorii de aşteptări.

Condiţiile generale minime obligatorii de participare sunt:
 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiţia să aibă domiciliul în România;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 • să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
 • nu a fost iniţiată şi nu se află în desfăşurare nici o procedură de natură penală împotriva lor;
 • nu au înscrieri în cazierul fiscal.

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:
 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:
 • Cerere de înscriere care va cuprinde în mod obligatoriu datele de contact ale candidatului – număr telefon și adresa e-mail;
 • curriculum vitae în format EUROPASS
 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor privind experiența în cadrul societăților sau regiilor pe care le-au administrat sau condus;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar;
 • cazier fiscal;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare de la medicul de familie;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de “independent” conform formular nr. 1;
 • declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost şi nici nu se află în situaţia desfăşurării unei proceduri de natură penală împotriva sa conform formular nr. 2;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 3;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 6.
 • declarație pe proprie răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Actele care au fost solicitate în copie vor fi prezentate și în original în momentul interviul, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Maramureș, www.cjmaramures.ro şi pe pagina de internet a S.C „ Drumuri - Poduri Maramureș” S.A. www.dpmm.ro.

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 16.05.2018, ora 14,00 la registratura Consiliului Judeţean Maramureș, în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C „ Drumuri – Poduri Maramureș” S.A., postul vizat precum și numele, prenumele şi domiciliul candidatului.

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora, şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate pe site-ul şi la sediul Consiliului judeţean Maramureș.


Bibliografia:
 • Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
 • Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 privind normele de aplicare ale O.U.G 109/2011
 • Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările si completările ulterioare;
 • Normativul privind întreținerea și repararea drumurilor publice - indicativ AND 554-2002
 • Normativul privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice-indicativ AND 525-2013

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului judeţean Maramureș, Baia Mare str. Ghe. Șincai nr. 46 , Birou Resurse Umane, et. I, camera 129 sau la telefon 0262-214.659 int. 125.

PREȘEDINTE,
Gabriel Valer ZETEA

Link-uri rapide

Informaţii utile

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

CBC Parliament – Parlamentul Cooperării Transfrontaliere

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.