JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea majorării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2015

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu precum şi avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico -financiare;
          Luând în considerare solicitarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi a Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare, referitoare la majorarea bugetului pe anul 2015, precum şi solicitările privind modificarea „Listei obiectivelor de investiţii” şi listei poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii”;
          În temeiul Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare; În baza art. 91 alin. (3) litera a) şi art. 97 art. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă majorarea bugetului local al judeţului Maramureş pe anul 2015 prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 5,0 mii lei.
          (2) Se aprobă redistribuiri între secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare la partea de venituri şi virări de credite bugetare la partea de cheltuieli.
          (3) Detalierea modificărilor de mai sus este prezentată în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă majorarea cu 360,0 mii lei a veniturilor şi a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau finanţate integral din venituri proprii. Desfăşurarea influenţelor din majorarea şi din reaşezarea cheltuielilor pe secţiuni, instituţii, titluri, articole şi alineate este prezentată în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Tehnice;
  • Instituţiilor Interesate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi „pentru” şi o abţinere în şedinţa ordinară din 29 mai 2015. Au fost prezenţi 30 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 29 mai 2015
Nr. 70

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.