JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A H O T Ă R Â R E privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2018 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale precum şi ale Comisiei pentru economie, agricultură şi protecția mediului; Luând în considerare Hotărârile Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 5290 şi nr. 5291 din 08.03.2018; În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare; În temeiul prevederile art. 91 alin. (3) lit. a) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2018 cu suma de 61.667,93 mii lei prin aprobarea bugetului creditelor interne. (2)Desfăşurarea influenţelor din majorarea cheltuielilor pe secţiuni, titluri, articole şi alineate este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică:  Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;  Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;  Direcţiei Economice şi Patrimoniu;  Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;  Direcţiei de Dezvoltare şi Investiţii. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 martie 2018. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean. PREŞEDINTE, Zetea Gabriel Valer Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Aurica Todoran Baia Mare, 28 martie 2018 Nr. 52

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.