JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de Procesul verbal al Comisiei de validare privind votul secret exprimat;
          Luând în considerare:
  • Adresa nr. 7377/ 2018 a Direcţiei Poliţia locală şi Dispoziţia Primarului Municipiului Baia Mare nr. 1186/ 27 septembrie 2018, din care rezultă că domnul Mandrea Marius director executiv adjunct, exercită temporar funcţia de director executiv a structurii respective;
  • Adresa nr. 3524560/2018 privind împuternicirea domnului colonel Baltaru Gheorghe Pavel pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente funcției de Inspector șef la I.S.U. Maramureş;
          Văzând Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 234/2017 privind desemnarea domnului colonel Chichişan Miron Adrian ca membru reprezentant al I.S.U. Maramureş în componenţa nominală a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş;
          Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 167/ 2016 privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş cu modificările și completările ulterioare;
          În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 218/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române republicată, coroborate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin H.G. nr. 787/ 2002;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Maramureș, după cum urmează:
  1. domnul Baltaru Gheorghe Pavel, împuternicit pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente funcției de Inspector șef la I.S.U. Maramureş, se desemnează ca membru în A.T.O.P., în locul domnului Chichişan Miron Adrian;
  2. domnul Mandra Marius, director executiv adjunct împuternicit pentru a exercita temporar atribuțiile de director executiv al Poliției locale Baia Mare, se desemnează ca membru în A.T.O.P., în locul domnului Perian Gheorghe.

          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Biroului Resurse Umane;
  • Compartimentului Gestiunea Documentelor şi Secretariat A.T.O.P.;
  • Persoanelor nominalizate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret cu 28 voturi „pentru” şi trei neparticipări în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 octombrie 2018. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 25 octombrie 2018
Nr. 252

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.