JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Maramureș nr. 88/2019 privind repartizarea pe destinații a sumei aprobate din bugetul propriu al judeţului Maramureș pe anul 2019, pentru finanțarea nerambursabila a activităților non profit de interes general, in domeniul sportului

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică nr.12720/2019;
  • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu nr. 12907/2019;
  • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
  • Legii nr. 69/2000 a Educaţiei fizice şi sportului cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive;
  • Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârii Consiliului Județean Maramureș nr. 59/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al județului Maramureş, pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Art. 1 lit. a) din Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 88/2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul că se majorează cu suma de 76 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a sumei prevăzute la art. 1 lit. b) din aceeași hotărâre.
          Art.II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 239 
Baia Mare, 29 octombrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 de voturi „pentru” şi 3 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 octombrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.