JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii nr. 133 din 26 iunie 2019 privind aprobarea listei structurilor sportive care beneficiază de finanțare nerambursabilă, declarate eligibile la sesiunea de finanțare din anul 2019

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică nr.12619/2019;
 • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu nr.12741/2019;
 • Adresa Asociației Wildcats Baia Mare, înregistrată la Consiliul Județean Maramureș sub nr. 9106/21.08.2019 prin care se solicită finanțare în sumă de 30 mii lei pentru completarea bugetului necesar desfășurării activității;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 69/2000 a Educaţiei fizice şi sportului cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive;
 • Hotărârilor Consiliului Judeţean Maramureş nr. 79/2019 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul județului a programelor, proiectelor și acțiunilor în domeniul sport;
 • şi nr. 88/ 2019 privind repartizarea pe destinaţii a sumei aprobate din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2019, pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non profit de interes general, în domeniul sportului;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. (f), art. 182 alin. (1) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea poziției nr. 9 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 133 din 26 iunie 2019, în sensul suplimentării sumei prevăzute la coloana „SUMA“ cu 30 mii lei, urmând ca poziția menționată sa aibă următorul conținut:

Nr. Crt.
BENEFICIAR
SUMA
-mii lei-
8. ASOCIAȚIA WILDCATS BAIA MARE 45

          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Asociația Wildcats Baia Mare.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 238
Baia Mare, 29 octombrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi „pentru” şi 4 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 octombrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.