JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea unor mǎsuri în vederea contractǎrii finanțǎrii rambursabile interne pentru realizarea unor lucrǎri de investiții de interes județean

          Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Maramureș, Raportul de specialitate al Direcției economice și patrimoniu, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ținând cont de:
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 144/2018 privind aprobarea contractǎrii unui credit bancar pentru realizarea unor lucrǎri de investiții de interes județean;
 • Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Maramureș nr.468/14.09.2018 privind aprobarea Normelor procedurale interne în vederea contractǎrii unei finanțări rambursabile interne exceptate de la prevederile legii nr.98/2016, privind achizițiile publice;
 • Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Maramureș nr.470/17.09.2018 privind numirea Comisiei de analizǎ a ofertelor în vederea contractǎrii unei finanţări rambursabile interne;
 • Procesul Verbal al Comisiei de analizǎ a ofertelor nr.8617/21.09.2018;

          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. b) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă lista instituțiilor bancare ce vor fi invitate la negocieri privind costurile, termenii și condițiile de finanțare în vederea obținerii unei finanțări rambursabile destinate realizării unor lucrări de investiții de interes județean, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se stabilesc două runde de negocieri ce vor fi purtate cu instituțiile bancare în vederea contractării unui credit bancar.
          Art.3. Se aprobă constituirea comisiei de negociere în următoarea componență:
 • 5 reprezentanți ai Consiliului Județean Maramureș desemnați prin hotârâre;
 • 5 reprezentanți din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Maramureș, din care: 4 membri și 1 secretar, desemnați prin Dispoziție a președintelui.

          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului Județului Maramureş;
 • Direcţiei Juridice și Administraţie Publică;
 • Direcției Economice și Patrimoniu;
 • Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte;
 • Direcției Tehnice și Investiții;
 • Arhitectului Şef.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 octombrie 2018. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 25 octombrie 2018
Nr. 228

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.